ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุข
  และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
  รวมภาพบุคลากร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
   
   

 
     
 
 
      ตำบลสะตอได้จัดตั้งเป็นสภาตำบล ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2515 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 11 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพพันธ์ 2540 มีนายจำเนียร วิทยานันท์ กำนันตำบลสะตอเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งคนแรก นายปราโมทย์  จันทร์กระจ่าง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง (พ.ศ.2548-2552) และดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอคนปัจจุบัน (พ.ศ. 2552 -2555)
 
      องค์การบริหารส่วนตำบลสะตออยู่ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2  บ้านหนองบัว ตำบลสะตอ  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด
 
 อาณาเขต
      องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอมีเนื้อที่ประมาณ  100.27  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  62,671 ไร่อาณาเขตด้านต่าง ๆ  ดังนี้
      ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด และตำบลตกพรม 
อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
      ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
      ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และตำบลตกพรม 
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

      ทิศตะวันออก

ติดกับ

ตำบลบ่อพลอยและตำบลช้างทูน  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 
 ภูมิประเทศ

      ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและเป็นเนินเขาเตี้ยๆสลับกันโดยลักษณะของพื้นที่มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูกทำสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง สวนยางพารา มีลำคลองสายใหญ่ที่สำคัญ คือ คลองสะตอ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวบ้าน

 
 เขตการปกครอง
      ตำบลสะตอ  ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน  9  หมู่บ้าน  โดยมีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มหมู่บ้านทั้ง  9  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 9 ท้องถิ่นอื่นในตำบล  ไม่มี
 
 ประชากร

      มีประชากรทั้งสิ้น 5,296  คน แยกเป็นชาย  2,714  คน หญิง  2,582  คน มีความหนาแน่น เฉลี่ย 53 คน /ตารางกิโลเมตร  จำนวนหลังคาเรือน  1,997   หลังคาเรือน (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง เมื่อเดือน กันยายน 2553)

ตารางแสดงชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ และจำนวนประชากร

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

พื้นที่
(ไร่)

จำนวน
ครัวเรือน

จำนวนประชากร

รายชื่อผู้นำท้องถิ่น

ชาย

หญิง

รวม

1.

ตาพลาย

9,650

325

416

419

835

นายวิเชียร   ถีระวงษ์

2.

หนองบัว

8,500

430

544

504

1,048

นายเจริญ   สินศิริ

3.

เกาะลอย

4,676

183

255

253

508

นายสมาน  พิมพ์ปราบ

4.

วงษ์พัฒนา

3,100

164

235

193

428

นายธวัช     ไกรศรี

5.

คลองปุก

12,000

233

276

266

542

นายอนุชา   สลักเพชร

6.

ตกตัก

3,815

266

417

398

815

นายอเนก  เพ็ชพญา

7.

ทุ่งกระบอก

4,680

146

202

200

402

นายตรวจ   สนเถ็ง

8.

บ้านทุ่งกราด

13,000

110

167

138

305

นายวิโรจน์   ปฏิผล

9.

รื่นรมย์สามัคคี

3,250

137

202

211

413

นายสมคิด    ยอทำนพ

รวม

62,671

1,997

2,714

2,582

5,296

 

ที่มา  :     สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง  เดือน  กันยายน  2553
 
 
   
หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต.
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.